شخصیت شناسی رانندگان در اتومبیل شخصیت شناسی رانندگان در اتومبیل
شخصیت شناسی رانندگان در اتومبیل
چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور
چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور

جدیدترین مقالات

شخصیت شناسی رانندگان در اتومبیل

رفتار افراد در حین رانندگی چه رازهایی را در مورد شخصیت و گذشته آنها فاش می كند؟

چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور

– در پژوهش پیشرو تلاش شده است تا یک چارچوب مفهومی براي توسعه بازاریابی سبز در کشور ارایه گردد. در بسیاري از پژوهشها بازاریابی سبز مترادف با مفهوم «فروش محصولات سبز» درنظر گرفته شده است. چنین تفکري به تنهایی نمیتواند تضمین کننده کمینه شدن تخریب محیط زیست باشد. براي رفع این مشکل، در چارچوب پیشنهادي،… ادامه مطلب »