وضعیت تحصیلی

  • دکتری رشته مهندسی صنایع (دانشگاه تهران)
  • کارشناسی ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی مهندسی عمران