عضویت ها

 • عضو كارگروه اشتغال استانداریهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو کمیسیون تنظیم بازار استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو کمیسیون ستاد قاچاق کالا و ارز در استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو کمیسیون طبقه بندی مشاغل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو كارگروه زیربنایی استانداریهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو شورای حمل و نقل استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • رئیس كمیته حمل ونقل تسهیلات سفر استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو شورای ترافیك استانداریهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • عضو كارگروه هدفمندی یارانه ها در زمان تصدی
 • عضوكانون مهندسین حمل و نقل ایران
 • عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه
 • عضو سازمان نظام مهندسی و ساختمانی استان مازندران (رتبه ۱) درطراحی و نظارت
 • عضو کمیسیون ایمنی و تأسیسات جانبی راهها در استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی
 • كارشناس صدا و سیمای مركز طبرستان
 • عضو كانون مهندسی عمران
 • كارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی ترافیك و راه سازی استان مازندران
 • عضو كمیته حمل ونقل و سوخت استان تهران در زمان تصدی
 • عضو كمیته ستاد بازرسی و نظارت استانهای تهران و مازندران در زمان تصدی