سوابق تجربی و توانمندی‌ها

 • مشاور مطالبات طراحی جامع و تفصیلی شهر
 • تسلط كامل به قوانین و مقررات ایمنی و حریم راهها
 • تسلط كامل به قوانین و مقررات مربوط به پایانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی و مستندسازی اموال غیرمنقول
 • تسلط كامل به قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری شركتهای حمل و نقل و شهركهای حمل ونقل
 • تسلط كامل درنقشه برداری مسیروطراحی و اجرای قوسها در راهسازی
 • تسلط كامل به قوانین طراحی راههای شهری ایران
 • تسلط كامل به كنوانسیون های حمل ونقل بین المللی
 • ناظر و طراحی ۱۰۰ ها پروژه های ساختمانی
 • تسلط كامل بر حمل ونقل چندوجهی و ترانزیت
 • آشنایی با سازمان ها و كنوانسیونهای مرتبط با حمل ونقل جاده ای – هوائی – دریائی – ریلی
 • تسلط كامل بر ضوابط و مقررات حمل ونقل بار ،ایمنی حمل ، معاینه فنی و سیستم بسته بندی
 • تسلط كامل بر مدیریت بندر ، چارترینگ ، بیمه و بازرسی
 • تسلط كامل درخصوص اقتصاد حمل ونقل و بازاریابی و مدیریت بازار درحمل ونقل
 • تسلط كامل بر مدیریت پروژه حمل ونقل
 • تسلط كامل در متون انگلیسی تخصصی حمل ونقل
 • تسلط كامل به سازماندهی و برنامه ریزی ، كارگزینی سازمانها ، كنترل و نظارت استانی و ستادی در حیطه كاری و تخصصی
 • شناخت كامل قوانین و مقررات برنامه ای كشور از جمله تهیه سند چشم انداز ۲۰ ساله ، تهیه برنامه پنج ساله و چهارم و پنجم توسعه ،مقررات اداری و قوانین زیربط
 • آشنایی با قوانین مدیریت خدمات كشوری ، قانون محاسبات عمومی و تنظیم بخشی از مقررات مالی ، قوانین و مقررات بودجه نویسی ، ضوابط اجرای بودجه و سنواتی كشور
 • توانایی در اجرای برنامه های توسعه ای ، نظارت بر احداث و اجرای انواع پرژه های ملی و استانی ، شناخت كامل بر مقررات ساخت و سازها و شرایط عمومی پیمان ، نظارت بر عملكرد پیمانكاران و بررسی صورت وضعیت ها
 • تجربیات متعدد و مسئول در برگزاری مانورها، همایشها ،كارگاهها و اداره جلسات تخصصی و كارگروه ها
 • تجربیاتی در زمینه تهیه بانكهای اطلاعاتی ، تحلیل های آماری مرتبط با داده ها و تهیه نشریات تخصصی