تألیفات

کتاب

  • ارزیابی زنجیره تأمین و مدل مرجع SCOR، انتشارات ترمه، سال ۱۳۹۴ با همکاری دکتر جعفر رزمی عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • مدیریت ریسک، مفاهیم و تکنیکها، انتشارات ترمه، سال ۱۳۹۵، با همکاری دکتر جعفر رزمی عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، مهندس احسان جعفریان
  • اثر موسیقی بر رفتار راننده، انتشارات ترمه، سال ۱۳۹۵، با همکاری دکتر فرحناز کیان ارثی، خانم صدیقه نصیری پور

جزوات

  • اقتصاد مهندسی
  • مهندسی ترابری
  • مهندسی ترافیک
  • طراحی هندسی راه
  • برنامه ریزی حمل و نقل شهری