گواهینامه ها

 • دوره ایمنی و ترافیك در كشور هلند
 • مدیریت نگهداری و بهره برداری حمل و نقل
 • اقتصاد حمل و نقل
 • دوره مهارتهای هفت گانه ICDL
 • آموزش طرح تكریم ویژه مازندران
 • آموزش ارزشی سطح یك
 • آموزش ارزشی سطح دو
 • اصول برنامه ریزی
 • روش تحقیق
 • گزارش دهی
 • مباحث منتخب حمل و نقل
 • آموزش و بهسازی نیروی انسانی
 • اخلاق در مدیریت
 • مدیریت برنامه ریزی استراتژیك
 • آموزش تصویری و روایت بصری
 • آشنایی با آمار رسمی و اهمیت آن در نظام برنامه ریزی
 • تخصصی مدیریت ارتقاء بهره وری
 • برنامه ریزی توسعه فناوری نانو
 • نقش و اهمیت رسانه های تصویری در فرهنگ سازی عمومی ترافیك
 • دوره تخصصی MBA
 • توانمند سازی منابع انسانی
 • تصمیم گیری چند معیاره
 • مولفه های اصلاح الگوی مصرف
 • پیشگیری از سوانح و حوادث
 • سیستمهای اطلاعات مدیریت