وضعیت تحصیلی

  • دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی مهندسی عمران