سوابق پژوهشی

كتب و جزوات زیر، بنا به نیاز فعالیتهای اجرایی و یا بخشهای آموزشی تألیف و تدوین گردیده است و همچنین اهم پژوهش ها و  مقالات ارائه شده به شرح ذیل می باشد

 • اثرات اقتصادی طرح هندسی راه بر صرفه جویی مصرف سوخت
 • نقش شركتهای بیمه در ایمنی وترافیك
 • مطالبات حقوقی مردم از ترافیك
 • انسان چه نقشی در ایمنی وترافیك دارد
 • وسیله نقلیه چه نقشی در ایمنی وترافیك دارد
 • جایگاه قوانین در ایمنی وترافیك
 • اولین مدل مصرف سوخت خودروها در جاده های ایران تحت عنوان ( اثر طرح هندسی راه بر صرفه جویی مصرف سوخت)
 • نقش وسیله نقلیه در ایمنی جاده ها
 • نقش انسان در ایمنی جاده ها
 • نقش قوانین در ایمنی و ترافیك    مقاله برتر سال در کنفرانس ایمنی و ترافیک
 • جایگاه وسیله نقلیه در ایمنی و ترافیک
 • نقش جاده در ایمنی جاده ها (جاده ها چه نقشی در ایمنی و ترافیک دارند؟)
 • جایگاه وسیله نقلیه در ایمنی و ترافیک    کنفرانس مهندسی ترافیک
 • تحلیل تصادفات استان مازندران سال ۱۳۸۰لغایت ۱۳۸۹ به تعداد ۱۰مقاله
 • جاده چالوس جاده ی زیبای وحشی
 • مزایا و معایب دوچرخه سواری در راههای درون شهری
 • بررسی نقش گردشگری ورزش های آبی بر اقتصاد سواحل خلیج فارس
 • جایگاه پارا ترانزیت در حمل و نقل
 • تراورس نردبانی و جایگاه آن در راه آهن
 • مهاجرت مغزها
 • بررسی عملكردی حمل و نقل ریلی
 • بررسی اقتصادی حمل و نقل كانتینری
 • ایستگاه ترانوا كجاست
 • بررسی سامانه حمل ونقل كالا توسط ناوگان مسافربری
 • تهیه جزوه تحقیق در عملیات ( برنامه ریزی OR)
 • تهیه جزوه اقتصاد و مهندسی
 • تهیه جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 • VRP وابسته به زمان
 • توصیف سیستم صف M/6/1/k با در نظر گرفتن صف محدود و وجود زمان statup نمایی و یک شیوه حل بازگشتی  کنفرانس مهندسی صنایع ایران
 • الگوریتم زنبور عسل در مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتنرضایتمندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی نشریه دانشگاه تهران
 • one-for-one period policy and its optimal solution over a finite horizon, Int. J. of Operational Research
 • Sustainable technological competency using fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy topsis.august 2015,usa
 • Farhad Salehian, Jafar Razmi, Fariborz Jolai, A data envelopment analysis model for ranking provinces: Road transportation area,  Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology (ISSN:2322-5572)
 • روانشناسي رانندگي، تاثير موسيقي بر فعاليتهاي شناختي رانندگان، اولين سمپوزيوم ملي ارتقاي ايمني حمل و نقل جاده اي در بستر آمايش سرزمين
 • نقش تلفن همراه در ايمني جاده ها، همايش ملي فرهنگ رانندگي، قانون گريزي و رفتار تهاجمي
 • ارایه چارچوبی مفهومی برای توسعه بازاریابی سبز در کشور، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس
 • حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایت‌مندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوريتم زنبور عسل، فرهاد صالحیان،  رضا توکلی مقدم، نرگس نوروزي، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، کد ۱۶۸۲-۹۴