سوابق آموزشی

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

 • تدریس در دانشگاه پیام نور تهران
 • تدریس در دانشگاه مازندران
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای قائم شهر، بابل، چالوس و جویبار و …

دروس ارائه شده

 • طراحی فرودگاه
 • طراحي بندر
 • مهندسی سیستم های حمل ونقل
 • مهندسی ترافیك
 • مهندسی ترابری
 • مهندسی راه آهن
 • آشنایی با صنعت حمل و نقل
 • تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته (پژوهش هاي عملياتي)
 • ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 • اقتصاد مهندسی
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • راهسازی (طراحي هندسي راه)
 • روسازی راه
 • مهندسی ارزش
 • آشنایی با قوانین و مقررات گمركی